Earelid Libbe v/d Meer ferstoarn

Snein is yn de betide jûn ús earelid Libbe van der Meer ferstoarn.
Hy wie in ûnmisbere skeakel binnen de club.

Bygeand sjogge jim de roukaart dy't wy as v.v. GAVC krige ha.

 

Laatste nieuws

Meer nieuws
Contactgegevens
Sportcomplex Meinga
Burstumerdyk 2
9001 ZC Grou

05 66 62 27 28
Postbus
v.v. GAVC
Postbus 41
9000AA Grou