Skjinmakdei De Treffer

Sneon 18 jannewaris 2020 binne in tal frijwilligers o.l.f. Frijwilligerskoördinator Therese Wouda dwaande west mei it skjimeitsjen fan ús kompleks. In fotoympresje:

Laatste nieuws

Meer nieuws
Contactgegevens
Sportcomplex Meinga
Burstumerdyk 2
9001 ZC Grou

05 66 62 27 28
Postbus
v.v. GAVC
Postbus 41
9000AA Grou